Sune Nordgren

                           (For English scroll dovn)


TAKE OFF                                                                                  

I Signe Marie Andersens bilder finns det en avvaktan på att något strax ska hända.
Ofta en förrädisk stiltje, som om allt inför våra ögon inom ett ögonblick ska förvandlas till någonting alldeles annat. En åsna står helt stilla i öknen, en hund blickar ut över ett stilla bergslandskap, en statist sover lätt på en stol i väntan på nästa tagning, en man väntar på en ödslig flygplats…

Man betraktar scenerna med stigande anspänning. Det som först ser helt lugnt ut rör sig efter en stund med stigande hastighet längs landningsbanan. Den hundradels sekund som konstnären valt att trycka på kamerans utlösare är just det ögonblick då gummihjulen släpper från asfalten med ett nästan ljudlöst baksug. Vi lyfts i en tyngdlöshet…

Efter Cindy Sherman är det många fotografer som använder sig själv som huvudperson och modell i sina fotografiska verk. För några handlar det om integritet, för andra om mer triviala resurser, som tid, utrustning och pengar. För Signe Marie Andersen var det bådadera. Redan i flera av hennes första bilder, för mer än ett decennium sedan, är det hon själv som agerar. Stiger gudalik upp ur havet, utmanar världen med en lövkanon eller sprattlar på magen som en landad fisk. Hennes självdistans är beundransvärd, hennes ironi dräpande och hennes självbevarelse ointaglig. Samtidigt är allt bara så praktiskt. Om man vet hur man vill ha det, är det bäst att göra det själv. Använda sig själv. Så som varje konst-verk är ett självporträtt.

Konstnären Sverre Wyller har sagt om sin kollega, att ”Nærliggende for enhver kunstner er selvfølgelig den individuelle historie og ikke den kollektive, og Signe Marie Andersen forteller en svært personlig historie. Det hjelper lite å dytte fotografiene hennes inn under betegnelsen iscenesatt fotogra?. For få ting i vår tid unngår iscenesettelse - hvis noen overhode. All informasjon synes å være arrangert på en eller annen måte og det er et ubehagelig faktum.”

Att berätta sin historia på ett sådant sätt att den blir giltig för många andra människor är fotografins styrka. I en arrangerad och uppenbart iscensatt värld, måste man ha tron på att det personliga tilltalet ändå kan skära genom bruset och bullret som en strålkastare skär genom mörkret. En ensam ljuskägla som obarmhärtigt avslöjar spektaklet på scenen el-ler som upplyser publiken om vad som är scenariot för nästa berättelse.

Uppdraget till Signe Marie att gestalta hela Comfort Hotel Runway alldeles på egen hand kom sig av att jag tidigt sett vad hon gjort, att jag med tiden bara blivit alltmer övertygad om hennes helgjutenhet och att jag visste att hon med sin kapacitet skulle kunna genomföra arbetet. Det gjorde hon genom att överträffa förväntningarna.

Sune Nordgren


TAKE OFF

In Signe Marie Andersen’s pictures, there is a pending something will happen shortly.
Often a treacherous calm, as if everything before our eyes in a moment will turn into something entirely different. A donkey stands quietly in the desert, a dog is looking out over a tranquil mountain landscape, an extra is asleep easily on a chair waiting for the next shot, a man is waiting at a desolate airport ...

We are looking at the scenes with rising tension. What ?rst looks completely quiet starts to  move out after a while, with increasing speed along the runway. That fraction of a second that the artist chose to press the camera’s timer is precisely the moment when the rubber wheels are released from the asphalt with an almost soundless suction. We are lifted into zero gravity ...

After Cindy Sherman, many photographers are using themselves as main character and model for their photographic works. For some it is about integrity, for others more trivial resources like time, equipment and money. For Signe Marie Andersen it was both. Already in several of her ?rst pictures, created more than a decade ago, she is acting herself. Does a god-like ascending from the sea, are challenging the world with a leaf canon or rattles on her stomach like a landed ?sh. Her self-distance is admirable, her irony killing and her self-preservation impregnable. At the same time everything is just so convenient. If you know how you want it, it is best to do it yourself. Use yourself as each piece of art is a self-portrait.

The artist Sverre Wyller has said about his colleague, that ” Cloe to any artist is of course the individual stories and not the collective ones, and Signe Marie Andersen tells a very personal story. It helps little to push her photos under the designation called staged photography. Few things in our time are free from staging - if any at all. All information seems to be arranged in any way and that is an unpleasant fact.”

Telling your story in such a way that it becomes valid for many others is a strength in photography. In an arranged and clearly orches-trated world, one must still have faith in that the personal voice still can cut through the noise as a single light cuts through darkness. A clear beam of light that mercilessly reveals the spectacle on stage, or advising the public of what is the scenario for the next story.

The commission for Signe Marie to artistically shape the entire Comfort Hotel Runway on her own, came from the fact that I discovered and was impressed by her early works. With time I just become more convinced of her wholeness and I knew that she with her capacity was the one to carry out the work. She did this by exceeding all our expectations.

Sune Nordgren